Home

Consul General

La 11 ianuarie 2019, la Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, Roman Nedilski, director general adjunct al Departamentului Consular, a înmânat noului consul general al României la Cernăuți, doamna Irina Loredana Stănculescu, exequaturul pentru exercitarea mandatului său. Circumscripția consulară a CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA CERNĂUȚI cuprinde regiunile Cernăuți, Vinița, Ivano-Frankivsk și Lviv. Diplomatul ucrainean a urat succes doamnei Irina Loredana Stănculescu în exercitarea mandatului său, consulul general al României,asigurând de întreaga disponibilitate pentru consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două țări.

11 січня 2019 р., у Міністерстві закордонних справ України, Роман Недільський, заступник генерального директора Департамента консульської служби, вручив новому генеральному консулу Румунії в Чернівцях, пані Ірина Лоредана Стенкулеску, екзекватуру для виконання її мандату. Консульський округ Генерального консула Румунії в Чернівцях включає Чернівецьку, Вінницьку, Івано-Франківську та Львівську області. Український дипломат побажав пані Ірині Лоредані Стенкулеску успіху у виконанні свого мандату, а генеральний консул Румунії, у свою чергу, запевнив про її повну відкритість зміцнювати двосторонні відносини між двома країнами.

 

Irina – Loredana Stănculescu, Consulul general al României la Cernăuți, este avocat de profesie. Este doctorand la București in cadrul Academiei de Studii Economice București, specialitatea “Drept” cu tema “Fundamentele răspunderii si responsabilitații juridice și absolventă doctorand bursier la Institutul de Cercetari Juridice, studii doctorale şi post-doctorale  in cadrul proiectului: “Orizont 2020: Promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamenatală şi aplicată românească”, având certificat pentru participare eliberat de către Institutul de Economie Mondială.

A absolvit studii postuniversitare la Universitatea Bucureşti, Facultatea Drept, specializarea în Instituţii Constituţionale şi Instituţii Politice, precum și la Academia de Studii Economice București specializare - Contracte speciale de comerț internațional. A publicat numeroase articole, studii în materie de drept și legislație, în reviste de specialitate din țară și străinătate.

Pe parcursul carierei profesionale a desfășurat numeroase activităţi manageriale şi de conducere în cadrul societăţii Petrom S.A, precum și în cadrul mai multor Case de avocatură din București. A activat ca Formator în cadrul Programului de pregătire profesională a avocaţilor din cadrul Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor, ca Mediator în cadrul Consiliului de Mediere din România,. A obținut mai multe Certificate de auditor intern în domeniul legislației interne din România, precum și a celei europene.

Are o bogată activitate, dar și experiență pe linia armonizării legislative din România cu cea a Uniunii Europene, ceea ce constituie un avantaj în activitatea diplomatică, având în vedere opțiunea europeană a Ucrainei.

Înainte de a începe cariera diplomatică, s-a evidențiat în activitatea de avocatură.

De asemenea, activitatea managerială pe care a desfășurat-o în România, îi va servi ca bază în actul de conducere și coordonare a colectivului Consulatului General al României la Cernăuți, dar și în organizarea și implementarea programelor de cooperare transfrontalieră dintre România și Ucraina.

Mai mult, experiența sa în domeniul economic va constitui un avantaj în ceea ce privește o importantă latură a activității diplomatice, anume aceea a promovării și dezvoltării relațiilor economice dintre România și Ucraina, dintre regiunile ucrainene aflate în circumscripția consulară a Consulatului General al României la Cernăuți și unități administrativ-teritoriale din România.

Pregătirea și activitatea de până în prezent o recomandă pentru coordonarea și diversificarea paletei acțiunilor de diplomație publică și culturală, o altă valență a activității diplomatice.

A început misiunea de Consul General al României la Cernăuti la 27 septembrie 2018.

 

 

Irina - Loredana Stănculescu, the General Consul of Romania in Chernovtsy, is a lawyer as profession. She is a PhD candidate in Bucharest at the Academy of Economic Studies, specialty "Law" with the title "Fundamentals of Liability and Legal Responsibilities” and a graduate PhD student at the Institute of Legal Research, doctoral and post-doctoral studies within the project" Orizont 2020: Promoting the national interest by excellence, competitiveness and responsibility in the fundamental and applied Romanian scientific research" with a certificate for participation issued by the Institute of World Economy.

 

She has graduated postuniversitaries studies at the University of Bucharest, Faculty of Law, the specialization in Constitutional and Political Institutions, as well as at the Bucharest Academy of Economic Studies specialization - Special Contracts of International Commerce. She has published numerous articles, studies in law and legislation, in specialized journals in the country and abroad.

 

During her professional career she has carried out a variety of management and leadership activities within Petrom SA, as well as in several Law Firms in Bucharest. She has performed as a Trainer within the Lawyers Training Program at the National Institute for lawyers training and improvement,  as a Mediator within the Romanian Mediation Council. She has obtained several Internal Auditor Certificates in the field of internal legislation in Romania, as well as in the European legislation.

She holds both a rich activity but also experience in the field of legislative harmonization with the European law in Romania, which is an advantage in the diplomatic activity, given the European option of Ukraine.

Prior to embarking on his diplomatic career, she became prominent in law.

Also, the managerial activity she has carried out in Romania will serve as a basis for the leadership and coordination of the Consulate General of Romania at Chernovtsy, as well as for the organization and implementation of the cross-border cooperation programs between Romania and Ukraine.

Moreover, her experience in the economic field will be an advantage in terms of an important part of the diplomatic activity, namely the promotion and development of the economic relations between Romania and Ukraine, between the Ukrainian regions in the consular district of the Consulate General of Romania in Chernovtsy and administrative-territorial units in Romania.

Her previous preparation and activity recommend her to coordinate and diversify the range of public and cultural diplomacy actions, another range of diplomatic activity.

Since her arrival on this space, Irina Loredana Stănculescu has participated in numerous cultural, artistic and public diplomacy actions, being present at all the important actions organized at the level of the Romanian associative environment in the Chernovtsy region, which proves the respect shown by the face by the ethnic Romanian community in northern Bukovina.

Also, the new general consul of Romania in Chernovtsy took part in several conferences and seminars organized in the academic environment of our region. Our informal talks with the Romanian diplomat revealed his desire to continue and develop the good political and diplomatic relations between Romania and Ukraine.

Ghid ANAF

12.08.2019

Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice La solicitarea MAE, procedăm la redistribuirea ghidului actualizat, acest demers fiind destinat…

Exequator

13.01.2019

La 11 ianuarie 2019, la Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, Roman Nedilski, director general adjunct al Departamentului Consular, a înmânat noului …

Vizita de documentare si promovare

21.12.2018

Comunicat de presa: La 19 decembrie 2018, doamna Irina Loredana Stanculescu, Consulul general al Romaniei la Cernauti, a intreprins o vizita de promovare si…
  • La 21 februarie 2019, în incinta Complexului hotelier RIVOLI din Cernăuți, Consulatul General al României la Cernăuți a organizat o recepție oficială pentru marcarea preluării de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene. La manifestare au participat aproximativ 150 de persoane. Printre invitați s-au numărat: întreaga conducere a regiunii Cernăuți, reprezentanți ai principalelor instituții regionale, ai mediului academic și universitar, lideri ai mediului asociativ românesc, cadre didactice din școlile ucrainene cu limba română de predare, mass-media de limbă română și ucraineană, corp diplomatic al UE acreditat în Circumscripția consulară a Consulatului General al României la Cernăuți, alți invitați din R. Moldova și Ucraina. Echipa diplomatică a Consulatului General al României la Cernăuți a fost, de asemenea, prezentă la manifestare, aducându-și contribuția la buna organizare și desfășurare a acesteia. Manifestarea a fost condusă de doamna Irina Loredana Stănculescu, Consulul general al României la Cernăuți, care a transmis un mesaj de salut tuturor celor prezenți, prezentând prioritățile României în cadrul mandatului președinției Consiliului Uniunii Europene, proiectele și prioritățile Uniunii Europene, precum și rolul Parteneriatului estic pentru atragerea statelor de la frontiera Uniunii, în sfera de cooperare și dialog extins a comunității europene. Diplomatul român a prezentat succint relația Ucraina-UE și Ucraina-România, vocația europeană a statului de reședință, precum și parteneriatul bilateral cu țara noastră.